REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy rajskieseszele.pl jest prowadzony przez:
AS Events, zarejestrowana na Seszelach, Mahe, Perseverance TIN [NIP] 412 244 472, w imieniu której, działa strona Rajskie Seszele

SŁOWNICZEK:

AADRM – (skrót od Adobe Adept Digital Rights Management) – system firmy Adobe Systems mający na celu zabezpieczenie przed korzystaniem z Ebooków wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa.

Adobe Digital Editions (ADE) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca odczyt Ebooków (PDF i EPUB) chronionych AADRM. Aplikacja nie jest dostępna w polskiej wersji językowej (informacja aktualna na dzień 31 maja 2017 r.).

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Sklepie Internetowym empik.com mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.). Ebooki dostępne w Abonamencie mają postać wyłącznie plików cyfrowych.

Ekarta Prezentowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Wojcieszowie (59–550), w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego empik.com.

One click buy – jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Rajskie Seszele, dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów i pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl. Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych oraz rozliczanie transakcji kartami płatniczymi w ramach One click buy następuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Woocommerce. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty. Sklep Internetowy rajskieseszele.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów (kwotowych lub liczbowych) dziennych transakcji zarejestrowanymi kartami. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności – w tym celu konieczne jest wybranie odpowiedniej opcji w Koszyku podczas składania zamówienia albo wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce „Twoje konto” w sekcji dotyczącej zarządzania kartami płatniczymi; dane zarejestrowanej karty zostaną niezwłocznie usunięte przez Woocommerce.

PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Rajskie Seszele podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy rajskieseszele.pl – prowadzony przez Rajskie Seszele sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową rajskieseszele.pl

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa:
  • zasady rejestracji w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl;
  • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl;
  • warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Rajskie Seszele i dostępne w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  • uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 • Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego rajskieseszele.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 • Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Woocommerce.

§2. Rejestracja

 • Rejestracja w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl umożliwia Klientowi:
 • Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
 • Przeglądanie historii zamówień;
 • Przechowywanie i dokonywanie płatności za pomocą zakładki „Twoje środki”;
 • Korzystanie z kodów rabatowych;
 • Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Rajskie Seszele, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 • Rejestracja w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Rajskie Seszele umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 • Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 • W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl należy skontaktować się e-mailowo z Centrum Wsparcia Klienta na adres: info@rajskieseszele.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Rajskie Seszele o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 • Rajskie Seszele jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Rajskie Seszele jest także uprawniona do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  • inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Rajskie Seszele zgodnie z treścią zamówienia.
 • O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 • W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Rajskie Seszele. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Rajskie Seszele zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 • Od decyzji Rajskie Seszele o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Rajskie Seszele. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Logowanie do Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
 • Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, że władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 • Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym empik.com. Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.
 • Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  • oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Rajskie Seszele z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.
 • Rajskie Seszele jest uprawniony do usuwania lub blokowania (uniemożliwiania dostępu) w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep Internetowy rajskieseszele.pl nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Rajskie Seszele nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl.
 • Rajskie Seszele niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy regulamin, należy poinformować o tym Rajskie Seszele za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta (info@rajskieseszele.pl) wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl oraz informując, na czym polega naruszenie.
 • Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Rajskie Seszele z Materiałów w działalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Rajskie Seszele bez ograniczeń czasowych. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl Rajskie Seszele jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Rajskie Seszele, Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl lub produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl. Udzielona Rajskie Seszele licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Rajskie Seszele jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Rajskie Seszele powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl).
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  • loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  • kodu przypisanego do Ekarty Prezentowej; Rajskie Seszele nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Ekarty Prezentowej Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Rajskie Seszele, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu przypisanego do przedmiotowej Ekarty Prezentowej.

§4. Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
  • nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Rajskie Seszele zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 • Rajskie Seszele może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 • Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  • w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • wybrać formę płatności;
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 • Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl w zakładce „Twoje konto” (sekcja „Produkty cyfrowe”). Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl może pobrać go na swoje urządzenie końcowe.
 • Rajskie Seszele nie prowadzi w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl sprzedaży hurtowej. Rajskie Seszele uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Klienta zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Klient powinien skontaktować się z Rajskie Seszele za pomocą Centrum Wsparcia Klienta w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Klienta i Rajskie Seszele warunków realizacji zamówienia hurtowego Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 poniżej. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl.
 • W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Rajskie Seszele oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Rajskie Seszele niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Rajskie Seszele zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Rajskie Seszele o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Rajskie Seszele do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Rajskie Seszele ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Rajskie Seszele otrzymania zamówienia). W przypadku, wktórym Rajskie Seszele nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Rajskie Seszele nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 • Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Rajskie Seszele dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
 • Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Rajskie Seszele nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Rajskie Seszele i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

§7. Modyfikacje zamówienia

 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako skompletowane (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, które nie posiadają statusu „skompletowane”. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi niezwłocznie zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 niniejszego regulaminu.
 • Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „skompletowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Wsparcia Klienta.
 • Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 • Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Centrum Wsparcia Klienta.

§8. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 • Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl mogą być opłacone:
  • z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
 • Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 • Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia.
 • Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.
 • Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Rajskie Seszele, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Rajskie Seszele,
 •  
 • W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Empik pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego regulaminu).
 • W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym empik.com.
 • Każdorazowo środki gromadzone przez Klienta w ramach „Twoich środków” nie mogą przekroczyć równowartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych.
 • Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.
 • Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl.
 • Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§9. Dodatkowa autoryzacja płatności

 • Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności:
  • środkami zgromadzonymi w ramach „Twoich środków”
  • kartą kredytową, która:
   • została zarejestrowana w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl w ramach opcji One click buy;
   • nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
   • nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 • Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfroweego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

§10. Realizacja zamówień

 • Rajskie Seszele zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 • Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 • Poza terytorium Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 • W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Rajskie Seszele może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Rajskie Seszele wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§11. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 • Rajskie Seszele jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 11 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.
 • Rajskie Seszele w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Rajskie Seszele, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Rajskie Seszele  i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
  • W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).
 • Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Rajskie Seszele z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Rajskie Seszele wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Rajskie Seszele może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Rajskie Seszele z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Rajskie Seszele za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Rajskie Seszele za nabycie danego produktu.

§12. Warunki gwarancji

 • Produkty sprzedawane przez Rajskie Seszele mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Rajskie Seszele nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Rajskie Seszele może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Rajskie Seszele;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 11 niniejszego regulaminu.

§13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 • Klient (niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa poniżej) może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  • kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
  • samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl (dotyczy Klientów zarejestrowanych, po zalogowaniu do swojego konta Klienta).
 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu po odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Rajskie Seszele o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Rajskie Seszele zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 • Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Rajskie Seszele, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia:
  • dostarczonej kurierem – odsyłając produkt do Magazynu
 • W zakresie wykonywania przez Klientów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Rajskie Seszele informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

§14. Zwrot należności Klientom

 • Rajskie Seszele  dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
  • nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 niniejszego regulaminu, Rajskie Seszele zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Rajskie Seszele może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Rajskie Seszele dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Rajskie Seszele  na:
  • rachunek Klienta w banku lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
   • z góry za pomocą przelewu lub – odpowiednio – karty płatniczej; Klient może wyrazić zgodę na ekspresowy zwrot pieniędzy poprzez złożenie  właściwej dyspozycji za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w koncie Klienta („Twoje konto”). W takim wypadku zwrot pieniędzy następuje jedynie bezpośrednio na „Twoje środki”. Z ekspresowego zwrotu pieniędzy mogą skorzystać tylko zarejestrowani Klienci, którzy dokonali płatności za zamówienie z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej.
 • Rajskie Seszele  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Rajskie Seszele należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Rajskie Seszele numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Rajskie Seszele takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Rajskie Seszele nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Rajskie Seszele należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności.
 • W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej lub Ekarty Prezentowanej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Rajskie Seszele zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§15. Promocje

 • Na stronach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  • zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
  • promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności (z góry lub przy odbiorze).
 • Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 • Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 • W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 13 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 • Promocje w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 • Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§16. Dane osobowe

 • Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl), przetwarzane są przez Rajskie Seszele Olga Skronska z adresem siedziby: ul. Kościelna 55, 59-550 Wojcieszów (administrator danych).
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Rajskie Seszele, które wymagają podania danych osobowych. Rajskie Seszele przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 17 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Centrum Wsparcia Klienta.
 • Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 • Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§17. Newsletter

 • Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Rajskie Seszele oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Rajskie Seszele (w tym treści dotyczące produktów Rajskie Seszele i jej partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez wpisanie swojego adresu mailowego w okie ‘popup’ na stronie rajskieseszele.pl.
 • Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.

§18. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl

 • Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Rajskie Seszele :
  • pisemnie na adres siedziby Rajskie Seszele  (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),
  • za pośrednictwem e-maila na adres:info@rajskieseszele.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),
  • za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.
 • Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 • Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§19. Postanowienia końcowe

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Rajskie Seszele, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Rajskie Seszele, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Rajskie Seszele.
 • Rajskie Seszele dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Rajskie Seszele nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl. Rajskie Seszele dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl było dokonywane w godzinach nocnych.
 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Rajskie Seszele, której przedmiotem są usługi świadczone przez Rajskie Seszele  w ramach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy rajskieseszele.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy rajskieseszele.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.
 • Językiem umów zawieranych z Rajskie Seszele jest język polski.
 • Rajskie Seszele  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Klientów;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl.
 • Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl(w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulamin Rajskie Seszele poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
 • Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.
 • Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 • Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej rajskieseszele.pl.
 • Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
 • Załącznik nr 1 – określający zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym empik.com;

Załącznik nr 1. Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego załącznika dotyczą Ebooków w formie plików cyfrowych (tj. Ebooków, które nie są zapisane na nośniku materialnym). Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl.
 2. Rajskie Seszele informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Ebooka wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na Stronach produktowych Ebooków.
 3. W przypadku Ebooków chronionych AADRM (Adobe Adept Digital Right Management), na Stronie produktowej zamieszczana jest informacja wskazująca na zakres zezwoleń powiązanych z danym Ebookiem, w tym w szczególności: a. liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty; b. możliwość drukowania i zwielokrotniania Ebooka w innej formie. 6. W przypadku Ebooków chronionych technologią watermark, każdy nabywany Ebook jest oznakowany indywidualnym identyfikatorem, umożliwiającym przypisanie określonej kopii do Klienta.
 1. Ebooki chronione AADRM mogą być odczytane za pomocą oprogramowania Adobe Digital Editions (ADE) oraz za pomocą urządzeń zgodnych z Adobe Digital Editions (ADE). Ebooki chronione watermark mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie PDF, MOBI lub EPUB.
 2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Ebooka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia na Ebook należy: a. zalogować się do Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl; b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); c. wpisać dane do faktury; d. wybrać formę płatności; e. podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail); f. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy); g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.
 3. W przypadku zakupu Ebooka w postaci pliku do pobrania przez Klienta, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl (sekcja „Produkty cyfrowe”), Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.
 4. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/-ów i produktu/-ów innego rodzaju, zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/-ów oraz zamówienie dotyczące produktu/-ów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Rajskie Seszele zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Rajskie Seszele od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Rajskie Seszele na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie: a. potwierdzenie otrzymania płatności; b. informacje odnośnie do umieszczenia zakupionego Ebooka w zakładce „Twoje konto” w sekcji „Produkty cyfrowe”.
 8. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Rajskie Seszele poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Rajskie Seszele dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 regulaminu Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl.

§3. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Rajskie Seszele o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§4. Zasady korzystania z Ebooków

 1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl w zakładce „Twoje Konto”, w sekcji „Produkty cyfrowe”.
 2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie. acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/MOBI/EPUB (w przypadku Ebooków bez zabezpieczenia AADRM).
 3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.
 4. Do pobrania pliku chronionego AADRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.
 5. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Rajskie Seszele nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym rajskieseszele.pl, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.
 6. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do: a. rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie; b. zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 8. Rajskie Seszele informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Ebooków osobom trzecim jest niedozwolone.

§5. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić do Rajskie Seszele reklamację w szczególności w przypadku, gdy: a. zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się; b. w ciągu 2 (dwóch) godzin od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Rajskie Seszele ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego rajskieseszele.pl.